marți, 22 decembrie 2015

Depunerea documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal!Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal 

In vigoare de la 01.01.2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 18.12.2015 


Extras din ``Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmcit de consultantul fiscal`` sursa www.LEGE5.ro
`` …
(1) Prezenta procedură se aplică pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.
(2) Documentul de certificare, denumit în continuare notă de certificare, se întocmeşte de către consultanţii fiscali, definiţi potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt înscrişi ca membri activi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.
 (4) Nota de certificare se depune de către consultantul fiscal, în baza acordului dat de către contribuabilul titular al declaraţiei certificate pentru depunerea la organul fiscal.
(5) Nota de certificare se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se prestează serviciul de certificare, împreună cu declaraţia certificată sau ulterior depunerii acesteia.
ARTICOLUL 2
Conţinutul notei de certificare
(1) Nota de certificare conţine în mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului fiscal, precum şi elemente cum ar fi:
a) cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, în cazul declaraţiilor prevăzute la art. 102 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;
b) cuantumul bazei de impozitare şi natura creanţei fiscale la care se referă aceasta, dacă legea prevede declararea acestora;
c) orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora.
(2) În situaţia în care se certifică o declaraţie rectificativă, în nota de certificare se menţionează natura creanţei, precum şi cauzele care au generat rectificarea.
(3) În situaţia în care se certifică o declaraţie cu rezerve, în nota de certificare se menţionează motivaţia acesteia.
(4) În situaţia în care se certifică un tip de impozit/venit/taxă declarat/declarată, se consideră că certificarea vizează toate operaţiunile/informaţiile referitoare la respectivul tip de impozit/venit/taxă aferente declaraţiei fiscale certificate.
(5) În situaţia în care organul fiscal constată, din conţinutul notei de certificare, că certificarea vizează doar anumite operaţiuni/informaţii, se consideră că declaraţia fiscală aferentă respectivului tip de impozit/venit/taxă este necertificată.
(6) Modelul şi conţinutul notei de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură. …```

luni, 14 decembrie 2015

Documentele financiar-contabile din 2016 obligatorii!Conform Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, ce va intra în vigoare de la 01.01.2016, sunt prezentate în continuare câteve aspecte extrase din actul normativ cu privire la elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele justificative:

  • denumirea documentului; 

  •  denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul;
  •  numărul documentului şi data întocmirii acestuia; 
  •   menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);
  • conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;
  • datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;
  • numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.

De asemenea, se mai menţionează în textul actului legislativ că ``în cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se menţioneze şi elementele prevăzute de legislaţia în domeniu, respectiv forma juridică, codul de identificare fiscală şi capitalul social…``
 
Următoarele DOCUMENTE FINANCIAR-CONTABILE ce trebuiesc păstrate timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 Rep. sunt:Nr. crt.
Denumire
Cod

Bază
Variantă

1.
Notă de recepţie şi constatare de diferenţe
14-3-1A


2.
Bon de predare, transfer, restituire
14-3-3A


3.
Bon de consum
14-3-4A


4.
- Bon de consum (colectiv)

14-3-4/aA

5.
Lista zilnică de alimente

14-3-4/dA

6.
Dispoziţie de livrare
14-3-5A


7.
Fişă de magazie
14-3-8


8.
Listă de inventariere
14-3-12


9.
- Listă de inventariere

14-3-12/b

10.
- Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice)

14-3-12/a

11.
Chitanţă
14-4-1


12.
- Chitanţă pentru operaţiuni în valută

14-4-1/a

13.
Dispoziţie de plată/încasare către casierie
14-4-4


14.
Borderou de achiziţie
14-4-13


15.
- Borderou de achiziţie (de la producători individuali)

14-4-13/b

16.
Decont pentru operaţiuni în participaţie
14-4-14


17.
Ordin de deplasare (delegaţie)
14-5-4


18.
- Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate (transporturi internaţionale)

14-5-4/a

19.
Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe)
14-5-5


20.
- Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale)

14-5-5/a

21.
Notă de debitare-creditare
14-6-1A


22.
Fişă de cont pentru operaţiuni diverse
14-6-22


23.
- Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în valută şi în lei)

14-6-22/a

24.
Decizie de imputare
14-8-2


25.
- Angajament de plată

14-8-2/a