miercuri, 25 noiembrie 2015

Calendarul obligatiilor pe luna DECEMBRIE 2015!


uni
7
decembrie
Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092
Contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să‑şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
OPANAF 1165/2009
joi
10 decembrie
Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal Formular 089
Persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 din CF stabilite în România, conform art. 125^1 alin. (2), cu licenţă de furnizare a energ. electrice, care îndeplinesc condiţia menţionată.
OPANAF 3713/2013
joi
10
decembrie
Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal  Formular 096
Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
C.F. art. 152
alin. (7)
OPANAF 1768/2012
marţi
15
decembrie
Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1)
Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
C.F. art. 206^15 alin. (7)
HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)
marţi
15
decembrie
Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2)
Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
C.F. art. 206^15 alin. (7)
HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)
marţi
15
decembrie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul .... pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final
 (produse energetice)
C.F. art. 206^20
HG 1620/2009
pct. 82 alin. (22) 
marţi
15
decembrie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)
Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.
(alcoolul etilic şi a produse alcoolice)
C.F.  art. 206^58
HG 1620/2009
pct. 111 alin. (30)
marţi
15
decembrie
Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 47)
Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile
C.F. art. 206^50
 HG 44/2004
 pct. 105
alin. (2) - (3).
marţi
15
decembrie
Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile
C.F. art. 206^55
alin. (1)-(2)
HG 44/04
pct. 109
marţi
15
decembrie
Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 49)
Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile
C.F. art. 206^55 alin. (1) şi (3) 
HG 44/04
pct. 109
marţi
15
decembrie
Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precedentă

Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare
HG 1620/2009
pct. 113.1 alin. (11) subpct. 113.1.1 alin. (9), (10) şi (14) şi subpct. 113.1.1 alin. (7) şi (8).
marţi
15
decembrie
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precedentă  
Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare
HG 1620/2009
pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1 alin. (5), (11), (12), (16) şi subpct. 113.1.2 alin. (9), (10), (16).
marţi
15
decembrie
Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1)
Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat
HG 44/2004
subpct. 90.1 alin. (8^1)
marţi
15
decembrie
Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă Formular    (anexa nr. 57)
Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii
 C.F. art. 206^64
HG 1620/2009
subpct. 117.2
alin. (9)
marţi
15
decembrie
Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată)
Contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme
C.F.art.74 alin. (5)
luni
21
decembrie
Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2015
Organizatorii de jocuri de noroc.
OUG 77/2009
Art. 14 alin. (2) lit. a, pct. ii
luni
21
decembrie
Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit   aferente trim. IV 2015
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform C.F. art. 71
C.F.art.82 alin. (3)
luni
21
decembrie
Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor
Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine
OUG 77/2009
Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B
luni
21
decembrie
Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II a
Persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România
C.F. 124 alin. (1)

luni
21
decembrie
Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
Plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din contracte/ convenţii civile şi de agent;
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.
- din premii şi jocuri de noroc
- obţ. de nerezidenţi
- din alte surse
C.F.
art. 52 alin. (3)
art. 52^1 alin. (1) şi (4)
art. 77 alin. (6)
art. 79 alin. (3)
art. 116 alin. (4) şi (5)
luni
21
decembrie
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului IV
Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i)
C.F. art. 296^24 alin. (4)
luni
21
decembrie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100
  
lunar
Contribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1
OPANAF 3136/2013

alte termene
Contribuabilii prevăzuţi în  anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
luni
21
decembrie
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
Formular 112   pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;
- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului
Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)
C.F. art. 296^19
OMFP 1045/2012
luni
21
decembrie
Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224
Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
C.F.art.60
alin. (2)
OPANAF  52/2012
luni
21
decembrie
Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
  
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)
C.F.art.156^2
alin. (1)
OPANAF 1790/2012
luni
21
decembrie
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă  Formular 301    
Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
C.F. art. 156^3
alin. (2)
OPANAF 30/2011
luni
21
decembrie
Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307
Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.
OPANAF 2223/2013
luni
21
decembrie
Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311
Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid
de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt
obligate la plata TVA
OPANAF 2224/2013
luni
21
decembrie
Plata taxei pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale.
Titularii licenţelor /permiselor pentru  activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale
L 85/2003
art. 44
luni
21
decembrie
Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097
Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.
OPANAF 3884/2013
luni
21 decembrie
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă semestrului II
Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. g)
C.F. art. 296^24 alin. (4)
luni
28
decembrie
Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
C.F.art. 156^4
OPANAF 3162/2011
luni
28
decembrie
Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF 3806/2013
luni
28
decembrie
Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România Formular
Persoanele fizice care au sosit în România după 1 ianuarie 2009 şi care continuă să fie prezente în România şi după 1 ianuarie 2012.
Persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
OMFP 74/2012