joi, 21 decembrie 2017

2.1.B - Incubatoare de afaceri

POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri)

Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, începând cu data de 05.02.2018, pe parcursul a 3 luni.
Toate cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Vor fi selectate în vederea contractării, în limita alocării financiare disponibile, proiectele care au obținut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnică și financiară.
Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:
-         entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele),
-         parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.
 

Care sunt cotele de finantare si sumele disponibile?

 
Suma de finantare nerambursabila (ajutor regional) : minim 200.000 EUR si maxim 7.000.000 EUR cu cote de finantare (IMM-uri): 70% pentru intreprinderi mici, 60% intreprinderi mijlocii si 50% intreprinderi mari  
Aceasta suma cuprinde si un ajutor de minimis 200.000 EUR cu 90%  cota de finantare nerambursabila
 
Ce se poate finanta?
 
Investitii finantabile din ajutor regional:
-          Crearea/extinderea incubatoarelor de afaceri prin construirea, extinderea spatiilor aferente
-          Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale
Investitii finantabile prin ajutor de minimis:
-          Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri  
 
Indicatori de proiect:
-          Rata de supravietuire a firmelor incubate in ciclu de incubare (3 ani)
-          Numarul mediu de salariati pe firma incubata (3 ani de la finalizarea investitiei)
-          Gradul de ocupare a incubatorului (suprafata ocupata de firme incubate la 2 ani de la finalizarea proiectului)
 
Principiile de functionare (pe scurt):
 
-          Etapa de pre-incubare (max. 6 luni) – selectarea viitorului antreprenor  
-          Etapa de incubare- diverse servicii catre antreprenor (suport marketing, contabilitate, consiliere etc) (3 ani)
-          Etapa post-incubare (perioada de “accelerare”) (servicii pentru cresterea vanzarilor etc. internationalizare etc)     
-          Monitorizare – 2 ani
 
 
În etapa de incubare, antreprenorul este sprijinit de la înființarea firmei până la dezvoltarea ei. De regulă, acest proces acoperă primii 3 ani de activitate a firmei nou înființate. Această perioadă ar trebui să fie suficientă pentru a stabili dacă ideea de afaceri este de succes și are șanse de a se dezvolta într-o firmă matură. Activitățile și serviciile de sprijin se referă, în principal, la: - Instruire specializată - Găzduire fizică în incubator (acces la spații de producție/servicii echipate, la facilități, utilități) - Servicii administrative (recepție, secretariat, securitate, comunicare, curățenie, bufet) - Servicii de contabilitate, juridice şi financiare - Servicii de marketing și mentorat, coaching direct - Servicii suport de afaceri şi capital: consilierea managerială și cooperarea constantă a companiilor rezidente; planificarea afacerii și formarea unei companii; accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței; cumpărare colectivă de servicii și produse; studii de piață, vânzări și marketing; consultanță export: piețe și căutare de parteneri; Asistență IT și e-business; consultanță dezvoltarea de noi produse și servicii; consultanță obținere de finanțare; granturi și capital, contacte cu Business Angels,  fonduri cu capital de risc; consultanță recutarea de personal; consultantă privind transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare, furnizarea de ajutor în ceea ce priveşte contactele comerciale, naționale și internaționale, servicii privind internaţionalizarea IMM-urilor, suport în identificarea de parteneri, orientare în pregătirea proiectelor, etc.  - Networking (de ex: cu alți antreprenori și clienți) - Stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului - alte servicii necesare
 
În etapa de post‐incubare (perioada de accelerare), activitățile vizează companii aflate deja în faza de maturitate, fiind capabile să evolueze pe cont propriu. În această etapă, firma nu mai este găzduită în cadrul incubatorului, însă poate beneficia de pe urma unor servicii ca: sprijin pentru creșterea vâzărilor, sau îmbunătățirea proceselor de producție, servicii de internaționalizare sau introducere a inovațiilor. Incubatoarele care se concentrează pe această etapă, poartă și denumirea de ”acceleratoare de afaceri”.
 
Monitorizare: proiectele selectate (firmele rezidente) sunt monitorizate în mod sistematic şi permanent, în scopul determinării modului adecvat de intervenţie a administratorului incubatorului. Monitorizarea se realizează atât în perioada de incubare a fiecărei firme cât și pe o perioadă de cel puțin 2 ani după incubare.
 
Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura a. contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului b. finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi  c. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.  La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa declarația de eligibilitate și declaraţia de angajament prin care își asumă capacitatea financiară.

Atenţie! În cazul parteneriatelor, dovada capacităţii financiare se face de către liderul de proiect şi/sau oricare dintre parteneri. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte la finanţarea proiectului, aferentă fiecărui partener. Se va anexa, totodată, hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la finanțarea proiectului. 

În etapa precontractuală, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare  (Hotărârea Consilului Local/ Județean, extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar bancară). Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, mai puțin TVA aferentă.
 
Incubatorul de afaceri este sectorial
Regio finanţează doar incubatoare de afaceri sectoriale, care oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, expresie a potențialului endogen existent în acel teritoriu.  Incubatorul de afaceri sectorial, în sensul acestui apel de proiecte, reprezintă incubatorul de afaceri în cadrul căruia toate firmele incubate activează într-unul din următoarele sectoare economice: - Turism și ecoturism - Textile și pielărie (și încălțăminte) - Lemn și mobilă - Industrii creative - Industria auto și componente - Tehnologia informațiilor și comunicațiilor - Sănătate - Energie și management de mediu - Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii - Construcții - Cercetare – dezvoltare.
 
Solicitantul a selectat administratorul incubatorului de afaceri, până la data depunerii cererii de finanţare.
Entitatea solicitantă (individual) sau oricare din membrii parteneriatului pot avea și calitatea de administrator al incubatorului de afaceri
 
Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 48 de luni și nu depășește data de 31.12.2023
Această perioadă include atât perioada de realizare a componentei finanțabile prin ajutor de stat regional (crearea incubatorului), cât și, dacă este cazul, perioada de realizare a componentei finanțabile prin ajutor de minimis (prestarea serviciilor specifice incubatorului). Perioada de realizare a activităților proiectului15 după semnarea contractului de finanțare poate fi extinsă, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.20
 
Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis aplicabile.
Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile  trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional (a se vedea și secțiunea 2.7.1 ”Ajutorul regional pentru investiții”). Procentele minime ale contribuției solicitantului diferă în funcţie de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici, mijlocii sau mari).

Se recomandă o atenţie sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, în special în ceea ce priveşte identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariaţi şi a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere şi ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. Anexa 1.3.a. ”Încadrarea în categoriile IMM” la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens. Se încadrează în categoria întreprinderilor mari și entitățile în cazul cărora cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice (cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4^2 din Lege).  Următoarele tipuri de solicitanți se încadrează în categoria întreprinderilor mari: - Autorități ale administrației publice locale  - Parteneriatele dintre autorități ale administrației publice locale și orice alte entități În cazul unui solicitant de tip parteneriat, în care membrii parteneriatului sunt entități ce se încadrează, conform Legii 346/2004, în categorii IMM diferite, atunci contribuția minimă la valoarea eligibilă, aplicabilă  solicitantului parteneriat, reprezintă procentul cel mai mare din cele aferente membrilor, în funcție de încadrarea acestora pe categorii IMM/ întreprinderi mari. Solicitantul de finanţare (solicitantul individual și fiecare din membrii unui parteneriat) va completa şi anexa la cererea de finanţare Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM.

POR/2017/2/2.2.A/ITI/1 - Investitii DELTA DUNARII

APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII
 
1.1. Axa prioritară, prioritatea de investiții
 
Acest apel de proiecte este organizat în cadrul axei prioritare 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” 

1.2. Care este obiectivul specific al axei prioritare și al priorității de investiții?
 
Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate2.
Această prioritate de investiție va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale. În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională).
Având în vedere faptul că avantajul competitiv reprezintă un cumul de factori care condiționează competitivitatea și performanța unei companii în afaceri, POR își propune să sprijine companiile care au potențial să-și dezvolte/mențină poziția pe piață prin consolidarea unor competențe superioare concurenței. Astfel, se are în vedere sprijinirea companiilor care operează în domenii economice în care se poate dezvolta și/sau menține un avantaj competitiv și, în general, dezvoltarea activității lor economice. În acest sens, se vor sprijini acele IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniile cu potențial competitiv, identificate conform SNC, precum și a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste domenii.
În cadrul prezentului apel se pot depune numai proiecte pentru investițiile localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării.

1.3. Care este regiunea în cadrul căreia se pot solicita finanțări în cadrul priorităţii de investiţii 2.2?
 
Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța,
în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (aprobată prin HG nr. 602/2016), după cum urmează:
a. „centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării;
b. unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);
c. unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză” - extras din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, cap. I. Contextul elaborării Strategiei, subcapitolul I.1 Contextul
Aceste localități / UAT-uri se află în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.


Având în vedere faptul că în cadrul Programului Operaţional Regional există alocare financiară dedicată zonei de Investiţii Teriotoriale Integrate Delta Dunării, aplicanţii din această zonă pot depune proiecte ale căror locuri de implementare se găsesc pe teritoriul ITI, aşa cum acesta este precizat în SIDDDD, numai în cadrul apelurilor dedicate ITI DD.
Aplicanţii localizaţi în zona ITI DD nu sunt eligibili în cadrul apelurilor regionale, sau în cadrul apelului naţional SUERD, în cazul în care proiectele depuse au locul de implementare în teritoriul ITI, aşa cum acesta este menţionat în SIDDDD.
Aplicanții localizați în zona ITI DD pot depune proiecte în cadrul apelurilor regionale, sau în cadrul apelului național SUERD, numai în cazul în care locul de implementare al proiectelor nu este pe teritoriul ITI, aşa cum acesta este menţionat în SIDDDD.
Investițiile propuse pentru finanțare în cadrul acestei operaţiuni, prin intermediul apelului de proiecte dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate, acoperă nevoile de dezvoltare de la nivelul regional și local ale zonei ITI Delta Dunării, cu privire la creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

1.4. Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul priorității de investiții?
 
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ: 
 1. Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-lineCategoria IMM 

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional în regiunea Sud Est
 • Întreprinderi mijlocii
  60%
  Întreprinderi mici și microîntreprinderi
  70%
  Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis. A se vedea și secțiunea 2.7.2 ”Ajutorul de minimis”.
  Un proiect trebuie să includă obligatoriu o investiție în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (componenta de ajutor regional). Includerea unor cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis este opțională. Componenta de minimis nu poate depăși însă 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului (valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional și valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis)

4.1a Investitii in exploatatii pomicole

 4.1a Investitii in exploatatii pomicole!
O masura cu succes in ceea ce priveste obtinerea finantarii!
 Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 27 decembrie 2017 – 30 iunie 2018 a celei de-a doua sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Fondurile disponibile pentru submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” sunt de 85.000.000 euro
PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 4.1a este de 10 puncte.
PRAGURILE DE CALITATE lunare pentru sM4.1a sunt următoarele:
 40 de puncte (27.12.2017 – 27.01.2018)
 35 de puncte (28.01.2018 – 28.02.2018)
 30 de puncte (01.03.2018 – 31.03.2018)
 25 de puncte (01.04.2018 – 30.04.2018)
 20 de puncte (01.05.2018 – 31.05.2018)
 10 puncte (01.06.2018 – 30.06.2018)
 
Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 4.1a, se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului, începând din data de 27 decembrie 2017, ora 09:00.
 
TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă sM 4.1a este 30 iunie 2018, ora 16:00. Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limită, conform prevederilor Ordinul MADR nr. 154/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din PNDR 202
Submăsura 4.1a - Investiții în exploatatii pomicole!SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a
• Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
• Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
• Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
• Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie
BENEFICIARII:
• fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
• Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer
• Ferme mici:  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 100.000 euro pentru achiziții simple;
- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

• Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);
- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).
Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer:
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

• Ferme mari:
- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).  

• Forme asociative :
- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
- 350.000  euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;
- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare)