joi, 21 decembrie 2017

2.1.B - Incubatoare de afaceri

POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri)

Cererile de finanțare se vor putea depune, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, începând cu data de 05.02.2018, pe parcursul a 3 luni.
Toate cererile de finanțare depuse vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Vor fi selectate în vederea contractării, în limita alocării financiare disponibile, proiectele care au obținut cele mai mari punctaje la evaluarea tehnică și financiară.
Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 7 milioane euro.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:
-         entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele),
-         parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.
 

Care sunt cotele de finantare si sumele disponibile?

 
Suma de finantare nerambursabila (ajutor regional) : minim 200.000 EUR si maxim 7.000.000 EUR cu cote de finantare (IMM-uri): 70% pentru intreprinderi mici, 60% intreprinderi mijlocii si 50% intreprinderi mari  
Aceasta suma cuprinde si un ajutor de minimis 200.000 EUR cu 90%  cota de finantare nerambursabila
 
Ce se poate finanta?
 
Investitii finantabile din ajutor regional:
-          Crearea/extinderea incubatoarelor de afaceri prin construirea, extinderea spatiilor aferente
-          Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale
Investitii finantabile prin ajutor de minimis:
-          Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri  
 
Indicatori de proiect:
-          Rata de supravietuire a firmelor incubate in ciclu de incubare (3 ani)
-          Numarul mediu de salariati pe firma incubata (3 ani de la finalizarea investitiei)
-          Gradul de ocupare a incubatorului (suprafata ocupata de firme incubate la 2 ani de la finalizarea proiectului)
 
Principiile de functionare (pe scurt):
 
-          Etapa de pre-incubare (max. 6 luni) – selectarea viitorului antreprenor  
-          Etapa de incubare- diverse servicii catre antreprenor (suport marketing, contabilitate, consiliere etc) (3 ani)
-          Etapa post-incubare (perioada de “accelerare”) (servicii pentru cresterea vanzarilor etc. internationalizare etc)     
-          Monitorizare – 2 ani
 
 
În etapa de incubare, antreprenorul este sprijinit de la înființarea firmei până la dezvoltarea ei. De regulă, acest proces acoperă primii 3 ani de activitate a firmei nou înființate. Această perioadă ar trebui să fie suficientă pentru a stabili dacă ideea de afaceri este de succes și are șanse de a se dezvolta într-o firmă matură. Activitățile și serviciile de sprijin se referă, în principal, la: - Instruire specializată - Găzduire fizică în incubator (acces la spații de producție/servicii echipate, la facilități, utilități) - Servicii administrative (recepție, secretariat, securitate, comunicare, curățenie, bufet) - Servicii de contabilitate, juridice şi financiare - Servicii de marketing și mentorat, coaching direct - Servicii suport de afaceri şi capital: consilierea managerială și cooperarea constantă a companiilor rezidente; planificarea afacerii și formarea unei companii; accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței; cumpărare colectivă de servicii și produse; studii de piață, vânzări și marketing; consultanță export: piețe și căutare de parteneri; Asistență IT și e-business; consultanță dezvoltarea de noi produse și servicii; consultanță obținere de finanțare; granturi și capital, contacte cu Business Angels,  fonduri cu capital de risc; consultanță recutarea de personal; consultantă privind transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare, furnizarea de ajutor în ceea ce priveşte contactele comerciale, naționale și internaționale, servicii privind internaţionalizarea IMM-urilor, suport în identificarea de parteneri, orientare în pregătirea proiectelor, etc.  - Networking (de ex: cu alți antreprenori și clienți) - Stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului - alte servicii necesare
 
În etapa de post‐incubare (perioada de accelerare), activitățile vizează companii aflate deja în faza de maturitate, fiind capabile să evolueze pe cont propriu. În această etapă, firma nu mai este găzduită în cadrul incubatorului, însă poate beneficia de pe urma unor servicii ca: sprijin pentru creșterea vâzărilor, sau îmbunătățirea proceselor de producție, servicii de internaționalizare sau introducere a inovațiilor. Incubatoarele care se concentrează pe această etapă, poartă și denumirea de ”acceleratoare de afaceri”.
 
Monitorizare: proiectele selectate (firmele rezidente) sunt monitorizate în mod sistematic şi permanent, în scopul determinării modului adecvat de intervenţie a administratorului incubatorului. Monitorizarea se realizează atât în perioada de incubare a fiecărei firme cât și pe o perioadă de cel puțin 2 ani după incubare.
 
Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura a. contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului b. finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi  c. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.  La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa declarația de eligibilitate și declaraţia de angajament prin care își asumă capacitatea financiară.

Atenţie! În cazul parteneriatelor, dovada capacităţii financiare se face de către liderul de proiect şi/sau oricare dintre parteneri. Prin acordul de parteneriat se va stabili cota parte la finanţarea proiectului, aferentă fiecărui partener. Se va anexa, totodată, hotărârea fiecărui partener de a participa la asigurarea finanţării proiectului, cu indicarea sumelor cu care participă la finanțarea proiectului. 

În etapa precontractuală, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare  (Hotărârea Consilului Local/ Județean, extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar bancară). Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, mai puțin TVA aferentă.
 
Incubatorul de afaceri este sectorial
Regio finanţează doar incubatoare de afaceri sectoriale, care oferă toată gama de servicii necesare celor care au o idee fezabilă, aplicabilă într-un anumit sector, expresie a potențialului endogen existent în acel teritoriu.  Incubatorul de afaceri sectorial, în sensul acestui apel de proiecte, reprezintă incubatorul de afaceri în cadrul căruia toate firmele incubate activează într-unul din următoarele sectoare economice: - Turism și ecoturism - Textile și pielărie (și încălțăminte) - Lemn și mobilă - Industrii creative - Industria auto și componente - Tehnologia informațiilor și comunicațiilor - Sănătate - Energie și management de mediu - Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii - Construcții - Cercetare – dezvoltare.
 
Solicitantul a selectat administratorul incubatorului de afaceri, până la data depunerii cererii de finanţare.
Entitatea solicitantă (individual) sau oricare din membrii parteneriatului pot avea și calitatea de administrator al incubatorului de afaceri
 
Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 48 de luni și nu depășește data de 31.12.2023
Această perioadă include atât perioada de realizare a componentei finanțabile prin ajutor de stat regional (crearea incubatorului), cât și, dacă este cazul, perioada de realizare a componentei finanțabile prin ajutor de minimis (prestarea serviciilor specifice incubatorului). Perioada de realizare a activităților proiectului15 după semnarea contractului de finanțare poate fi extinsă, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.20
 
Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis aplicabile.
Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, contribuția proprie a solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile  trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional (a se vedea și secțiunea 2.7.1 ”Ajutorul regional pentru investiții”). Procentele minime ale contribuției solicitantului diferă în funcţie de locul de implementare a proiectului (regiunea de dezvoltare pe teritoriul căreia se implementează proiectul finanțat), precum şi de tipul solicitantului (respectiv încadrarea în categoria întreprinderilor micro, mici, mijlocii sau mari).

Se recomandă o atenţie sporită în aplicarea corectă a prevederilor Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, în special în ceea ce priveşte identificarea întreprinderilor partenere și/sau legate cu întreprinderea solicitantă. Încadrarea datelor solicitantului (a numărului mediu anual de salariaţi şi a cifrei de afaceri anuale nete/ activelor totale) în pragurile prevăzute pentru categoria IMM-urilor se verifică abia după luarea în calcul a datelor aferente tuturor întreprinderilor partenere şi ale celor legate cu întreprinderea solicitantă, identificate conform legii. Anexa 1.3.a. ”Încadrarea în categoriile IMM” la prezentul ghid prezintă detalii suplimentare în acest sens. Se încadrează în categoria întreprinderilor mari și entitățile în cazul cărora cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice (cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) al art. 4^2 din Lege).  Următoarele tipuri de solicitanți se încadrează în categoria întreprinderilor mari: - Autorități ale administrației publice locale  - Parteneriatele dintre autorități ale administrației publice locale și orice alte entități În cazul unui solicitant de tip parteneriat, în care membrii parteneriatului sunt entități ce se încadrează, conform Legii 346/2004, în categorii IMM diferite, atunci contribuția minimă la valoarea eligibilă, aplicabilă  solicitantului parteneriat, reprezintă procentul cel mai mare din cele aferente membrilor, în funcție de încadrarea acestora pe categorii IMM/ întreprinderi mari. Solicitantul de finanţare (solicitantul individual și fiecare din membrii unui parteneriat) va completa şi anexa la cererea de finanţare Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM.

Un comentariu:

  1. Iată contactul investitorilor Detalii de e-mail, _ lfdsloans@lemeridianfds.com Sau Whatsapp +1 989-394-3740 care m-au ajutat cu împrumut de 90.000,00 Euro pentru a-mi începe afacerea și sunt foarte recunoscător, a fost foarte greu pentru mine aici încercarea să fac un drum ca o mamă singură lucrurile nu au fost ușoare cu mine, dar cu ajutorul lui Le_Meridian mi-a pus zâmbetul pe față în timp ce mă uit la afacerea din ce în ce mai puternică și în expansiune. Știu că poate vă surprindeți de ce pun lucrurile așa aici, dar chiar trebuie să-mi exprim recunoștința, astfel încât oricine caută ajutor financiar sau să treacă de greutăți cu afaceri de acolo sau dorește să înceapă un proiect de afaceri poate să vadă acest lucru și să am speranța de a ieși din greutăți .. Mulțumesc.

    RăspundețiȘtergere