luni, 21 septembrie 2015

Modificari aduse impozitului pe profit in Noul COD FISCAL


 Principalele modificari in determinarea profitului impozabil!

Cod fiscal 2016!
Modificările principale în determinarea profitului impozabil

Definiții


n      dividend - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele:

n      a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operațiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;

n      b) o distribuire efectuată în legătură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de participare proprii de către persoana juridică;

Definiții
n      Dividend - continuaren      o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;

n      o distribuire de titluri de participare în legătură cu operaţiuni de reorganizare, prevăzute la art. 32 şi 33.

Definiții


n      entitate transparentă fiscal, cu/fără personalitate juridică - orice asociere, asociere în participațiune, asocieri în baza contractelor de exploatări în participație, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este persoană impozabilă distinctă, fiecare asociat/participant fiind subiect de impunere în înțelesul impozitului pe profit sau pe venit, după caz;

Definiții Afiliere


n      o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin aceasta deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;

n      o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;

n   Între persoane afiliate, prețul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă preț de transfer.

Definiții


n      preţ de piaţă - suma care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în acelaşi moment şi în acelaşi loc, pentru acelaşi bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiţii de concurenţă loială;

n      principiul valorii de piaţă - atunci când condiţiile stabilite sau impuse în relațiile comerciale sau financiare între două persoane afiliate diferă de acelea care ar fi existat între persoane independente, orice profituri care în absenţa condiţiilor respective ar fi fost realizate de una dintre persoane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza condiţiilor respective, pot fi incluse în profiturile acelei persoane şi impozitate corespunzător;

Măsuri anti-abuz

n      În cadrul unei tranzacţii, a unui grup de tranzacţii între persoane afiliate, organele fiscale pot ajusta, în cazul în care principiul valorii de piaţă nu este respectat, sau pot estima, în cazul în care contribuabilul nu pune la dispoziția organului fiscal competent datele necesare pentru a stabili dacă preţurile de transfer practicate în situaţia analizată respectă principiul valorii de piaţă, suma venitului sau a cheltuielii aferente rezultatului fiscal oricăreia dintre părţile afiliate pe baza nivelului tendinţei centrale a pieţei. Procedura de ajustare/estimare şi modalitatea de stabilire a nivelului tendinţei centrale a pieţei, precum și situațiile în care autoritatea fiscală poate considera un contribuabil nu a furnizat datele necesare stabilirii respectării principiului pentru tranzacțiile analizate se stabilesc potrivit Codului de procedură fiscală.

Anul fiscal pentru perioada de lichidare


n      Prin excepţie, în cazul contribuabililor care se dizolvă cu lichidare, perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare se consideră un singur an fiscal.

Rezultatul fiscal


n Rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum şi pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art.31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală.

Corectarea erorilorn      Pentru determinarea rezultatului fiscal, erorile înregistrate în contabilitate se corectează astfel:

n      a) erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea şi depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală;

n      b) erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit şi pierdere sunt luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal în anul în care se efectuează corectarea acestora.

Cercetare dezvoltare


n Deducerile prevăzute de acest articol nu se recalculează în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare.

Deduceri pentru cercetare -dezvoltare


n      La calculul profitului impozabil, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare se acordă următoarele stimulente fiscale:

-          deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil, în proporţie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual;

-             aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii

şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.

Deduceri pentru cercetare -dezvoltare


n      Stimulentele fiscale se acordă pentru activităţile de cercetare-dezvoltare care:

1        conduc la obţinerea de rezultate ale cercetării, valorificabile de către contribuabili,

2        efectuate atât pe teritoriul naţional, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European.

Deduceri pentru cercetare -dezvoltare


n      desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, prin mijloace proprii sau în colaborare/asociere/acord, potrivit obiectului lor de activitate, în scopul valorificării;

n      printr-un acord de alocare a acestor activităţi în cadrul grupului, în situaţia în care şi aceştia primesc din partea grupului drepturi depline de a folosi rezultatele cercetării în activităţile lor;

n      desfăşurate atât pe teritoriul naţional, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European.

Deduceri pentru cercetare -dezvoltare


n      Valorificarea se poate realiza atât în folosul propriu, prin preluarea în activitatea proprie a rezultatelor cercetării, conform cerinţelor activităţii industriale sau comerciale desfăşurate de contribuabil, cât şi prin vânzarea rezultatelor cercetării sau exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală rezultate.

n      În situaţia în care o parte din activităţile de cercetare-dezvoltare sunt efectuate de un terţ, la comandă, stimulentele fiscale se acordă iniţiatorului comenzii.

Deduceri pentru cercetare –dezvoltare cheltuieli eligibile exemple
n      cheltuielile cu amortizarea sau cu închirierea imobilizărilor corporale şi necorporale;

n      cheltuielile cu personalul care participă la activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv la activităţi conexe în sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, experimente, măsurători, încercări, schimb de experienţă);

n      cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terţi, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment, precum şi alte produse/bunuri similare folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;

Deduceri pentru cercetare -dezvoltare


n      În situaţia în care cheltuielile prevăzute mai sus nu sunt înregistrate în totalitate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, acestea vor fi alocate prin utilizarea unei chei de repartizare stabilite de contribuabil.

Deduceri pentru cercetare -dezvoltare


n      proiect, care conţine cel puţin următoarele elemente: obiectivul stabilit, perioada de desfăşurare, domeniul de cercetare, sursele de finanţare, categoria rezultatului (de exemplu: studii, scheme, tehnologii, produse informatice, reţete şi altele asemenea), caracterul inovativ (de exemplu: produs nou/modernizat, tehnologie nouă/modernizată, serviciu nou/modernizat);

n      sunt din categoria cercetării industriale sau a dezvoltării experimentale.

Cercetarea aplicativă - investigaţia originală desfăşurată pentru dobândirea de cunoştinţe în vederea unui obiectiv practic, specific.

Dezvoltarea experimentală - activitatea sistematică, plecând de la cunoştinţe rezultate din cercetare şi/sau de la experienţa practică, care urmăreşte producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente.

Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

Deduceri pentru cercetare -dezvoltare


n      certificări/expertize privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a acestora, de către experţi incluşi în Registrul experţilor pe domenii de cercetare-dezvoltare, constituit de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza propunerilor Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare.

n      Constituirea registrului şi metodologia de certificare/expertizare se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Deduceri pentru cercetare -dezvoltare


n      activităţi de cercetare-dezvoltare* - activităţi creative, sistematice, cu scopul de a creşte nivelul de cunoaştere pentru a crea aplicaţii noi.

n      criteriul de bază pentru a distinge activităţile de cercetare-dezvoltare de alte activităţi este prezenţa unui element semnificativ de noutate în soluţionarea unei probleme incerte ştiinţific sau tehnologic, soluţia nefiind evidentă pentru cineva familiarizat cu cunoştinţele şi tehnicile uzuale din domeniu.

Deduceri pentru cercetare -dezvoltaren      rezultatele cercetării

n      a) documentaţii, studii, lucrări, planuri, scheme şi altele asemenea;

n      b) tehnologii, procedee, produse informatice, reţete, formule, metode şi altele asemenea;

n      c) obiecte fizice, inclusiv modele experimentale, prototipuri, precum

şi instalaţii-pilot;

n      d) colecţii şi baze de date conţinând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eşantioane, specimene, fotografii, observaţii, roci, fosile şi altele asemenea, împreună cu informaţiile necesare arhivării, regăsirii şi precizării contextului în care au fost obţinute.

Scutirea profitului reinvestit


n      Începând cu 1 ianuarie 2016, extindere active vizate - calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice.


n      Perioada de aplicare 1 iulie 2014- 31 decembrie 2016.

Profit reinvestit


n      echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit

n      soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective.

n      Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Exemplu
n  Profitul contabil 1 .012015- 30 iunie 2015 = 20.000 lei
n  Valoarea utilajului
35 000 lei
n      Profitul scutit 20.000*16% =3200 lei

n      Impozitul datorat înainte de scăderea scutirii 1000 lei

n  Valoarea profitului scutit
1000 lei

Surse de finanțare


n      Profitul contabil brut cumulat de la începutul anului este profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, înregistrat în trimestrul/anul punerii în funcţiune fără a lua în considerare sursele proprii sau atrase de finanţare a activelor a echipamentelor tehnologice respective.

Profit reinvestit


n      În cazul microîntreprinderilor care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile legale, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.

Profit reinvestit


n      Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar.

Profit reinvestit


n      Contribuabilii au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

n      Nu se aplică această obligație în următoarele situaţii:

n      a) sunt transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;

n      b) sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;

n      c) sunt distruse, pierdute sau furate, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil.

Profit reinvestit
n      Rezerva constituită  nu intră sub incidenţa prevederilor art. 22 alin.

(6)      din Codul fiscal, urmând se impoziteze la momentul utilizării sub orice formă, precum şi în cazul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii, dacă societatea beneficiară nu preia această rezervă.

Elemente de natura veniturilor și cheltuielilor

Venituri neimpozabile
n      dividendele primite de la o persoană juridică română;

n      dividendele primite de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ, cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la persoana juridică română sau la persoana juridică străină din statul terţ, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;

Venituri neimpozabile


n      veniturile din evaluarea/reevaluarea/ vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are

încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data evaluării/reevaluării/vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.

Venituri neimpozabile


n valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentând majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente,

înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionării, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidării persoanei juridice la care se deţin titlurile de participare, cu excepţia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la lit. i) şi j);

Venituri neimpozabile


n      veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare.

Venituri neimpozabile


n      veniturile înregistrate printr-un sediu permanent dintr-un stat străin, în condițiile în care se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin respectiv, iar convenţia respectivă prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii;

Principiu  general de deducere al cheltuielilor


n      Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile, cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare,

n      precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către

camerele         de   comerț   și   industrie,   organizațiile   patronale   și

organizațiile sindicale.

Cheltuielile cu serviciile


n      cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte servicii, prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. Aceste prevederi se aplică numai în situaţia în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacţii calificate ca fiind artificiale ;

Cheltuielile salariale


n      Cheltuielile cu salariile și cele asimilate salariilor, astfel cum sunt definite potrivit titului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu exceptiile legate de anumite cheltuieli(sociale, beneficii acordate în instrumente de capitaluri proprii, etc).

Cheltuieli salariale


n      Reglementarea aspectelor privind tratamentul fiscal aplicabil cheltuielilor cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii acordate salariaţilor, urmărind corelarea prevederilor privind impunerea la nivelul persoanei juridice cu cele privind impunerea la persoana fizică beneficiară, astfel:

n      Cheltuieli deductibile - cheltuielile cu beneficiile acordate salariaţilor în instrumente de capitaluri cu decontare în acțiuni/numerar la momentul acordării efective a beneficiilor dacă acestea sunt impozitate la beneficiar,

ART. 103^1 Legea societăților


Unei societăţi i se permite să dobândească propriile acţiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama societăţii în cauză, cu respectarea următoarelor condiţii:

(…)

nautorizarea dobândirii propriilor acţiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va stabili condiţiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acţiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizaţia şi care nu poate depăşi 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă şi maximă;

Legea societăților

n      plata acţiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societăţii, înscrise în ultima situaţie financiară anuală aprobată, cu excepţia rezervelor legale.n      Dacă acţiunile proprii sunt dobândite pentru a fi distribuite angajaţilor societăţii, acţiunile astfel dobândite trebuie distribuite în termen de 12 luni de la data dobândirii.

Cheltuieli pierderi din creanțe


Pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate, sunt deductibile, în urmat. cazuri:

-punerea în aplicare a unui plan de reorganizare(preluare din norme met.)

-procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti;

-  debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori;

-      debitorul este dizolvat, în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;

-debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul; -au fost încheiate contracte de asigurare.

Bunuri lipsă  sau degradate


n      Sunt nedeductibile cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit Codului fiscal.

n      Nu intră sub incidenţa acestor prevederi :

n      - stocurile şi mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme;

n      pentru care au fost încheiate contracte de asigurare;

n      au fost degradate calitativ, cu dovada distrugerii;

n      au termen de valabilitate /expirare depășit.

Cheltuieli provizioane


n      provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor;

n      Provizioanele pentru creanțe neîncasate

Se constituite în limita unui procent de 30%, din valoarea creanţelor înreg. cf reglementărilor contabile, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

-  sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;

-  nu sunt garantate de altă persoană;

-     sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;
n      Extindere de la creanțe asupra clienților!

Cheltuieli provizioane


n      provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din valoarea creanţelor înreg cf. reglementărilor contabile, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

n      creanţa este deţinută la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie/ persoană fizică cu procedura de insolvență;

n       nu sunt garantate de altă persoană;

n      sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

Cheltuieli salariale: sociale, pensii, sănătate

Cheltuieli sociale
n      limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului,

n      Intră sub incidenţa acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile şi protezele, precum şi

n      cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi ori unităţi aflate în administrarea contribuabililor: grădiniţe, creşe, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, pentru şcolile pe care le au sub patronaj, precum şi alte cheltuieli efectuate în baza contractului colectiv de muncă

Cheltuieli sociale continuare
n       În cadrul acestei limite, pot fi deduse şi cheltuielile reprezentând:

n      - tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare,

n      cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori şi salariaţilor, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor,

n      costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora,

n      ajutoare pentru salariaţii care au suferit pierderi în gospodărie şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale a minerilor,

n      ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;

Cheltuieli salariale


n      cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, deductibile pentru fiecare participant;

n      Eliminare limite la calculul impozitului pe profit!

Cheltuielile de sponsorizare


n      cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

n      0, 5 % din cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul "cifra de afaceri" această limită se determină potrivit normelor;

n      20% din impozitul pe profit datorat.

Cheltuielile de sponsorizaren Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi.
n      Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor de transport M1


n      Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 şi 34, pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună.

Cheltuielile cu amortizarea


n      Sunt exceptate situaţiile în care mijloacele de transport respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

n      1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;

n      2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii, precum şi pentru test drive şi pentru demonstraţii;

n      3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

n      4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închiriere către alte persoane, transmiterea dreptului de folosinţă, în cadrul contractelor de leasing operaţional sau pentru instruire de către şcolile de şoferi.

Anul fiscal modificat


n      Prin excepţie de la anul calendaristic, contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar.

n      Primul an fiscal modificat include şi perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie şi ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal. Contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale modificarea anului fiscal, cu cel puţin 15 de zile calendaristice înainte de începutul anului fiscal modificat.

Anul fiscal modificat


n Notificare privind modificarea anului fiscal (F014)

Reorganizări


n divizare totală - operaţiunea prin care o societate, în momentul şi ca efect al dizolvării fără lichidare, îşi transferă totalitatea activelor şi pasivelor către două sau mai multe societăţi existente ori nou-

înfiinţate, în schimbul emiterii către participanţii săi de titluri de participare reprezentând capitalul societăţilor beneficiare şi, dacă este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominală sau, în absenţa valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;

Reorganizari


n divizare parţială - operaţiunea prin care o societate transferă, fără a fi dizolvată, una sau mai multe ramuri de activitate, către una sau mai multe societăţi existente ori nou-înfiinţate, lăsând cel puţin o ramură de activitate în societatea cedentă, în schimbul emiterii către participanţii săi de titluri de participare reprezentând capitalul societăţilor beneficiare şi, dacă este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominală sau, în absenţa valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu