miercuri, 16 septembrie 2015

T.V.A. - noutati legislative - Codul fiscal rescris
T.V.A.


NOUTĂȚI LEGISLATIVE
2015

1

Acte normative

n      Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul
Oficial nr. 688 din 10 spetembrie 2015


n      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 250 din 14 aprilie 2015


n      Hotărârea Guvernului nr. 367/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 28 mai 2015


2

Acte normative
nOMFP nr. 138/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr.
260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
2.389/2011, publicat în MO nr. 113 din 12 februarie 2015

nOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea

și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative, publicată în MO nr. 906 din 12 decembrie 2014

nOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea

şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în MO nr. 151 din 28 februarie 20143

Acte normative
n      OPANAF 4023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 1524 şi art. 1525 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de

înregistrare

n      Regulamentele UE 904/2010, 815/2012, 282/2011, 967/2012 și

1042/2013 – referitor la serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune

n      Hotărârea Guvernului nr. 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicată în MO nr.

46 din 20 ianuarie 20154

Acte normative


n      Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014, aprobată prin OMFP 1820/2014, publicată în MO nr. 20 din 12 ianuarie 2015

n      Ordonanța Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în MO nr. 74 din 28 ianuarie 2015

n      OPANAF nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în MO nr. 16 din 9 ianuarie 2015

n       OPANAF nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare publicat în MO nr. 32 din

15 ianuarie 2015

5

Acte normative

n      OPANAF nr. 19/2015 privind modificarea şi completarea OPANAF nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în MO nr. 19 din 12 ianuarie

2015

n      OPANAF nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată, publicat în MO nr. 40 din data de 16 ianuarie 2015 - abrogat prin OPANAF 1966/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA"


6

Codul fiscal rescris
Art. 11 alin. (11)

(11) În domeniul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor, autorităţile fiscale şi alte autorităţi naţionale trebuie să ţină cont de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a

Uniunii Europene.

Exemple de hotărâri ale CJUE:

C-37/95 Ghent Coal C-110/94 INZO

C-257/11 SC Gran Via Moinești SRL - deducere
7

Codul fiscal rescrisExemple de hotărâri ale CJUE:

C-285/11 Bonik EOOD (deducere), C-285/09 R (scutire LIC), C-273/11 Mecsek-Gabona (scutire LIC) - fraudă

C-80/11 și C-142/11 Mahagében și Péter Dávid – condiții de exercitare a deducerii

C-424/12 - FATORIE taxare inversă

C-249/12 și C-250/12 Tulică și Plavoșin - baza de impozitare

C-183/14 Salomie și Oltean – determinarea TVA de plată în caz de neînregistrare8

Codul fiscal rescris


Art. 11 alin. (12)

(12) În cazul în care se constată că există un abuz de lege, tranzacţiile implicate în astfel de practici abuzive trebuie redefinite, astfel încât să se restabilească situaţia care ar fi prevalat în lipsa tranzacţiilor ce au constituit abuzul. Organele fiscale competente au dreptul de a anula TVA dedusă în legătură cu fiecare tranzacţie ori de câte ori se constată că dreptul de deducere a fost exercitat în mod abuziv. Pentru a invoca abuzul de lege, trebuie să fie îndeplinite cumulativ două condiții:

a)               tranzacţiile în cauză, în pofida aplicării formale a condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale, au drept rezultat garantarea unor avantaje fiscale care ar contraveni scopului acelor dispoziţii legale;

b)              trebuie dovedit, în mod obiectiv, faptul că scopul esenţial al operaţiunilor în cauză este de a se obţine un avantaj fiscal.9

Codul fiscal rescris


Cazul C-255/02 Halifax

Halifax este o societate bancară.

În scopul afacerilor sale, banca a decis să construiască call centere în diverse locații.

Având o pro-rata foarte mică (5%) nu ar fi putut deduce TVA decât în această proporție foarte mică.

A implementat o schemă cu filiale sale B, C și D. (B și C înregistrate în scopuri de TVA, D – mică întreprindere).

A a finanțat construirea  call centerelor.

Constructori indep.
C
B
D
Halifax
C deduce integral și colectează, B deduce și facturează închirierea către D la un preț foarte mic în scutire (pro rata mare), D închiriază în scutire către Halifax.


10

Codul fiscal rescris


Art. 270 alin. (7)

-Aplicarea prevederilor potrivit cărora operațiunea constând în transferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora nu constituie, în anumite condiții, livrare de bunuri în sfera

TVA, numai în situația în care primitorul activelor este o persoană impozabilă stabilită în România.

-În cazul divizării sau fuziunii, transferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu această ocazie nu constituie livrare de bunuri/prestare de servicii în sensul TVA, fiind tratat identic cu transferul de activitate


11

Codul fiscal rescris
Art. 280 alin.(6)

-Instituirea de prevederi potrivit cărora întreprinderile mici care aplică regimul special de scutire şi ulterior se înregistrează în scopuri de TVA vor avea obligaţia regularizării avansurilor încasate sau a facturilor emise

înainte de trecerea la regimul de taxare, pentru a aplica regimul în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de servicii.

12

Codul fiscal rescris
Art. 286 alin. (1) lit.c)

- Introducerea unei prevederi conform căreia baza de impozitare a bunurilor de natură alimentară al căror termen de consum a expirat și care nu mai pot fi valorificate se stabilește conform procedurii stabilite prin norme.


13

Codul fiscal rescris
Art. 287 lit.d)

-          Introducerea de prevederi care să permită ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a confirmării unui plan de reorganizare prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată, conform prevederilor legii insolvenţei.

14

Codul fiscal rescris

Art. 291

-      Reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% în anul 2016 și la

19% începând cu 1 ianuarie 2017;

-    Continuarea aplicări cotei reduse de TVA de 9% pentru alimente, suplimente alimentare și servicii de restaurant;

-    Reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru: cinematografe, muzee, monumente, gradinii zoologice, expozitii, evenimente culturale, cărți, ziare, reviste;

-    Implementarea cotei reduse de 5% pentru evenimente sportive;

-Majorarea valorii maxime a locuinței pentru aplicarea cotei reduse de

5% de la 380.000 lei la 450.000 lei.

15

Codul fiscal rescris

Art. 300 alin.(13)

-          Introducerea de prevederi potrivit cărora în cazul achiziţiilor efectuate de persoanele impozabile cu regim mixt și destinate realizării de investiţii, care se prevăd că vor fi utilizate pentru operaţiuni care dau și, respectiv, care nu dau drept de deducere, va fi permisă deducerea integrală a TVA pe parcursul procesului investiţional,16

Codul fiscal rescris

Art. 300 alin. (5)

-          Instituirea de reglementări potrivit cărora persoanele impozabile care realizează exclusiv achiziții de bunuri/servicii, altele decat cele efectuate în cadrul procesului investițional, fără a realiza și livrări/prestări, vor estima pro-rata pe baza operațiunilor preconizate a fi realizate în primul an în care vor desfășura livrări/prestări și vor aplică această pro-rata provizorie pe parcursul anilor în care realizează exclusiv achiziții, urmând ca toate deducerile exercitate pe baza pro-ratei provizorii să fie regularizate pe baza pro-ratei definitive de la sfârșitul primului an în care vor realiza livrări de bunuri/prestări de servicii.

+     alte clarificări cu privire la pro rata


17

Codul fiscal rescris

Art. 301 alin.(2)
Modificarea termenului în care se poate exercita dreptul de deducere – perioada de prescripție.
Introducerea unor prevederi conform cărora se permite exercitarea dreptului de deducere și după expirarea perioadei de prescripție, în situația în care furnizorul a fost controlat și emite factura de corecție, în termen de cel mult un an de la primirea facturii de corecție.18

Codul fiscal rescris

Art. 303 alin.(4)

Introducerea unor prevederi potrivit cărora nu se preiau în decontul de

TVA:

-          taxa cumulată de plată pentru care a fost aprobată înlesnirea la plată;

-          Taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală

19

Codul fiscal rescris
Art. 303 alin.(7) - Soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată înscris în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței prevăzute de legislația în domeniu nu se preia în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care s-a deschis procedura, caz în care debitorul este obligat să solicite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.

Art. 303 alin.(8) - Persoanele impozabile pot renunţa la cererea de rambursare a TVA pe baza unei notificări depuse la autoritatea fiscală până la data comunicării deciziei de rambursare sau a deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală, urmând să preia soldul sumei negative solicitat la rambursare în decontul aferent perioadei fiscale următoare depunerii notificării;


20

Codul fiscal rescris

Art. 305

-          Modificarea sferei de cuprindere a bunurilor de capital, respectiv includerea în categoria acestora a tuturor activelor corporale fixe, indiferent de durata normală de utilizare și, corelativ, simplificarea modului de efectuare a ajustărilor privind TVA de către agenţii economici pentru activele corporale fixe care în prezent nu sunt considerate bunuri de capital.

+

-          Modificarea definiției activelor corporale fixe (art. 266 alin. (1) pct. 3)
+

- Nu se ajustează taxa în caz de casare21

Codul fiscal rescris

Art. 310 alin. (2)

Includerea în calculul plafonului de scutire a livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

Art. 310 alin. (6)

Modificarea prevederilor referitoare la calculul TVA datorate de persoanele care nu solicită sau solicită cu întârziere înregistrarea, ca urmare a cazului C-183/14 Salomie și Oltean.
Art. 319 alin.(3)

Introducerea obligaţiei de emitere a unei autofacturi de către beneficiar, în situaţii care generează ajustarea bazei de impozitare a TVA, precum desfiinţarea contractelor, reduceri de preţ, refuzuri, retururi ş.a., dacă furnizorul nu emite factura de corecţie în astfel de cazuri.22

Codul fiscal rescris

Art. 326

-          Eliminarea prevederii conform căreia de la data de 1 ianuarie 2017 s-ar fi aplicat taxare inversa pentru TVA la import de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.
Art. 331

-          Introducerea taxării inverse în cazul clădirilor, părților de clădire și a terenurilor de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opțiune.

-          Introducerea taxării inverse, până la 31 decembrie 2018, în cazul telefoanelor mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri

și a dispozitivelor cu circuite integrate.23

Codul fiscal rescris

Alte modificări tehnice:

-      Stabilirea valorii unei construcții noi ca urmare a transformării utilizând datele contabile(cu excepția situației în care se utilizează metoda de evaluare bazată pe cost)/raportului de expertiză/evaluare

-          Eliminarea prevederilor referitoare la răspunderea individuală și în solidar

-          Modificarea prevederilor referitoare la radierea din ROI
24

Cota redusă pentru alimente și alte bunuri
n      Prin Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 6/2015 s-a prevăzut extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9%, începând cu 1 iunie 2015, pentru livrarea următoarelor bunuri:

Ø      alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal,

Ø      animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor,

Ø       produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele,
n      De asemenea s-a prevăzut aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru serviciile de restaurant și de catering, exclusiv băuturile alcoolice.

25

Cota redusă pentru alimente și alte bunuri


n      Totodată, s-a prevăzut că prin normele metodologice se stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind

Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri.

26

Cota redusă pentru alimente și alte bunuriPct. 23 alin. (61) - Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:

a) animale vii și păsări vii, din specii domestice, care se încadrează la codurile NC 0101-0105, 0106 14 10, 0106 19 00, 0106 33 00,

0106 39 10, 0106 39 80, 0106 41 00 și 0106 90 00
Ø      destinate consumului alimentar uman sau animal sau

Ø      destinate producerii de alimente pentru consumul uman sau animal, de materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor pentru consumul uman sau animal,

Ø      inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate pentru reproducție;

27

Cota redusă pentru alimente și alte bunuri


La lit. b) – u) ale alin. (61) de la pct. 23 din norme se regăsesc alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor.

ØPrin natura lor sunt alimente destinate consumului uman sau animal, sau sunt plante, semințe, utilizate pentru producerea de alimente destinate consumului uman sau animal.

ØNu are relevanță dacă un produs alimentar poate fi utilizat și ca materie primă în alte scopuri, cum ar fi producerea de produse cosmetice, băuturi alcoolice, atâta timp cât acestea prin natura lor au ca destinație principală consumul uman sau animal. Măsura are în vedere simplificarea aplicării cotei reduse, având în vedere că este dificil pentru furnizor să controleze scopul final în care este utilizat bunul respectiv.
28

Cota redusă pentru alimente și alte bunuri


(62) Cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru bunurile prevăzute la alin. (61) pe tot lanțul economic de la producție până la vânzarea către consumatorul final de către toți furnizorii, indiferent de calitatea acestora, respectiv producători sau comercianți, cu excepțiile prevăzute la alin. (63)

Exemplul 1: un producător agricol vinde fructe către un comerciant, va aplica cota de TVA de 9%, la rândul său comerciantul vinde fructele cu cota de 9% indiferent ce destinație ulterioară vor avea fructele livrate : alimente, materie primă pentru dulceață, compoturi, sau producția de alcool.

Exemplul 2: un producător de miere livrează mierea atât către magazine de vânzare cu amănuntul dar și către fabrici de produse cosmetice sau către producători de hidromel. În toate situațiile va aplica cota redusă de 9% la livrarea mierii.

! La alin. (63) se regăsesc bunurile de la (61) lit. n), o) și u) care se încadrează la codurile NC 1207, 1209, 1211, 1212, 1518, 1520, 1521, 1522, 2303 și 2307 și cele de la lit. v) - y) ale alin. (61) .
29

Cota redusă pentru alimente și alte bunuri


(63) Prin excepție de la prevederile alin. (62), pentru livrarea bunurilor prevăzute la alin. (61) lit. n), o) și u) care se încadrează la codurile NC 1207, 1209, 1211, 1212, 1518, 1520, 1521, 1522, 2303 și 2307 și a celor de la alin. (61) lit. v ) – y), datorită naturii lor, cota redusă de TVA de 9% se aplică de orice furnizor numai dacă acesta poate face dovada că sunt utilizate pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal.

Bunurile respective includ semințe diverse (de ricin, de bumbac etc.), grăsimi, glicerină, ceară, degras, reziduuri, drojdii, gume, rășini, sare, produse chimice, etc.

Prin natura lor nu constituie alimente sau plante, semințe, utilizate pentru producerea de alimente destinate consumului uman sau animal.


30

Cota redusă pentru alimente și alte bunuri

Se consideră că persoana impozabilă poate face dovada destinației dacă bunurile:

a)     fie sunt comercializate în propriile magazine de comerț cu amănuntul sau cash and carry sau sunt utilizate în propriile unități de producție de alimente destinate consumului uman sau animal, restaurante sau alte unități de servicii de alimentație, pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal;

b)     fie sunt livrate către persoane impozabile care desfășoară activități de comerț cu amănuntul, comerț cash and carry, restaurant sau alte activități de servicii de alimentație, ori activități de producție de alimente destinate consumului uman sau animal.31

Cota redusă pentru alimente și alte bunuri


(64) În cazul importului de bunuri prevăzute la alin. (63), cota redusă de TVA se aplică pe baza declarației angajament, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, care se depune la organul vamal competent la momentul importului, din care să rezulte :

a)    fie că va comercializa bunurile importate în propriile magazine de comerț cu amănuntul sau cash and carry, sau le va utiliza în propriile unități de producție de alimente destinate consumului uman sau animal, restaurante sau alte unități de servicii de alimentație, pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal;

b)    fie că va livra ulterior importului bunurile către persoane impozabile care desfășoară activități de comerț cu amănuntul, comerț cash and carry, restaurante sau alte activități de servicii de alimentație, ori activități de producție de alimente destinate consumului uman sau animal.
32

Cota redusă pentru alimente și alte bunuri


(65) În cazul achiziției intracomunitare de bunuri prevăzute la alin. (63), cota redusă de TVA de 9% se aplică numai dacă persoana impozabilă poate face dovada:

a)    fie că va comercializa bunurile achiziționate intracomunitar în propriile magazine de comerț cu amănuntul sau cash and carry, sau le va utiliza în propriile unități de producție de alimente destinate consumului uman sau animal, restaurante sau alte unități de servicii de alimentație, pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal, ori pentru a completa sau înlocui alimentele destinate consumului uman sau animal;

b)    fie că va livra ulterior achiziției intracomunitare bunurile către persoane impozabile care desfășoară activități de comerț cu amănuntul, comerț cash and carry, restaurante sau alte activități de servicii de alimentație, ori activități de producție de alimente destinate consumului uman sau animal.


33

Cota redusă pentru alimente și alte bunuri


(66) Dacă persoana impozabilă care importă, achiziționează intracomunitar sau livrează în țară bunurile prevăzute la alin. (63) nu poate face dovada aplicării cotei reduse de TVA de 9% în condițiile prevăzute la alin. (63) –(65), se aplică cota de TVA de 24%, chiar dacă pentru o livrare ulterioară se aplică cota redusă de 9% pentru același bun.

34

Cota redusă pentru alimente și alte bunuri


(67) Cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea, importul sau achiziția intracomunitară de suplimente alimentare notificate care se regăsesc pe site-ul Ministerului Sănătății sau pe cel al Institutului de

Bioresurse Alimentare, în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.

1228/2005/244/63/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală și vegetală și/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale și alți nutrienți, cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice utilizate ca atare, parțial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate, și cu Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1069/2007 pentru aprobarea

Normelor privind suplimentele alimentare.35

Cota redusă pentru alimente și alte bunuri


(68) În situația în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri supuse atât cotei de TVA de 9% cât și cotei de TVA de 24%, la un preț total, se aplică cota de TVA corespunzătoare fiecărui bun, în măsura în care bunurile care compun pachetul pot fi separate, în caz contrar aplicându-se cota standard de TVA de 24% la valoarea totală a pachetului. Se exceptează bunurile acordate gratuit în vederea stimulării vânzărilor în condițiile prevăzute la pct. 6 alin.(9) lit. a).

Exemplul 1: La vânzarea unui coș, care are un preț total, care cuprinde atât produse alimentare cât și băuturi alcoolice și produse cosmetice, se aplică cota de TVA aferentă fiecărui produs în parte.

Exemplul 2: La vânzarea unui aragaz, dacă comerciantul oferă gratuit un pachet de spaghete, se consideră că acesta este acordat gratuit în scopul stimulării vânzărilor, iar cota aplicabilă pentru vânzarea aragazului este de

24%.36

Cota redusă pentru servicii de restaurant(69) În aplicarea art. 140 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal, prin servicii de restaurant și de catering se înțelege serviciile prevăzute la pct. 142. Orice combinație de băuturi alcoolice și nealcoolice indiferent de concentrația alcoolică, este considerată băutură alcoolică. Pentru băuturile alcoolice servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering se aplică cota de TVA de 24%, dar nu se consideră că are loc o livrare separată de bunuri, oferirea de băuturi alcoolice facând parte din serviciile de restaurant sau de catering.

Serviciile de restaurant şi cele de catering sunt caracterizate printr-un complex de activităţi în care predomină serviciile, iar furnizarea de hrană şi/sau de băuturi este doar o componentă.

Serviciile de restaurant constau în furnizarea, la locaţia prestatorului, de hrană preparată sau nepreparată şi/sau băuturi pentru consum uman, însoţite de suficiente servicii aferente care să permită consumul imediat, în timp ce serviciile de catering constau în aceleaşi activităţi, desfăşurate însă în afara locaţiei prestatorului.


37

Cota redusă pentru servicii de restaurantExemplu: Un restaurant care vinde și mâncare pentru a fi servită în afara locației restaurantului, nu se consideră că realizează prestare de servicii de restaurant, ci livrare de bunuri, dar pentru care aplică cota redusă de TVA de 9%, inclusiv pentru caserola sau paharele în care sunt servite alimentele sau băuturile nealcoolice, chiar dacă contravaloarea acestora ar fi evidențiată separat pe bonul fiscal. În acest caz se consideră că livrarea alimentelor este livrarea principală care atrage după sine aceeași cotă de TVA livrării caserolei sau a paharului, acestea fiind livrări accesorii, nu un scop în sine pentru client.”


38

Cota redusă – dispoziții tranzitorii


Art. 140 (3) Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii taxei.

(31) În cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau este încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data la care a fost emisă factura ori la data la care a fost încasat avansul.

(4)     În cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii, pentru

cazurile prevăzute la art. 1342 alin. (2), precum şi în situaţia prevăzută la alin. (31).

(5)     Cota aplicabilă pentru importul de bunuri este cota aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi bun.

(6)     Cota aplicabilă pentru achiziţii intracomunitare de bunuri este cota aplicată pe teritoriul României pentru livrarea aceluiaşi bun şi care este în vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei.39

Cota redusă – dispoziții tranzitorii


Art. 1342 (9) În cazul evenimentelor menţionate la art. 138, taxa este exigibilă la data la care intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabile şi cursul de schimb valutar sunt aceleaşi ca şi ale operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente.

Pct.161

(2) În aplicarea art. 1342 alin. (9) din Codul fiscal, în cazul în care intervin evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei de 1 iulie 2010, cota aplicabilă pentru ajustarea bazei de impozitare este cota operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente. Pentru operaţiunile a căror bază impozabilă este determinată în valută, cursul de schimb valutar utilizat pentru ajustarea bazei de impozitare este acelaşi ca al operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente, respectiv cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată pentru operaţiunea de bază. Totuşi, în cazul în care nu se poate determina operaţiunea de bază care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA în vigoare la data la care a intervenit evenimentul şi, corespunzător, şi cursul de schimb valutar de la această dată, în cazul operaţiunilor pentru care baza de impozitare este determinată în valută.40

Cota redusă – dispoziții tranzitorii
Pct. 161 (3) În cazul în care intervin evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei de la care se modifică cota de TVA, pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, cota aplicabilă pentru ajustarea bazei de impozitare este cota în vigoare la data la care a intervenit exigibilitatea taxei pentru achiziţia intracomunitară potrivit art. 135 din Codul fiscal. În situaţia în care nu se poate determina achiziţia intracomunitară care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA în vigoare la data la care a intervenit evenimentul.
41

Cota redusă – dispoziții tranzitorii


Exemplu: Societatea A din România a primit o factură pentru un avans la o achiziţie intracomunitară de produse alimentare în sumă de 1.000 euro, emisă la data de 12 mai 2015. Taxa aferentă achiziţiei intracomunitare se determină pe baza cursului de schimb în vigoare la data de 12 mai 2015, respectiv 4,41 lei/euro, aplicându-se cota de TVA de 24%, astfel: 1.000 euro x 4,41 lei/euro x 24% = 1.058,4 lei.

În luna iunie, societatea primeşte factura emisă la data de 16 iunie 2015 pentru diferenţa până la valoarea integrală a bunurilor care sunt achiziţionate intracomunitar,

în sumă de 5.000 euro, valoarea integrală a bunurilor fiind de 6.000 euro. Taxa aferentă achiziţiei intracomunitare se determină pe baza cursului de schimb în vigoare la data de 16 iunie 2015, respectiv 4,45 lei/euro, aplicându-se cota de TVA de 9%, astfel: 5.000 euro x 4,45 lei/euro x 9% = 2.002,5 lei.

La data de 5 august 2015, furnizorul extern emite un credit-note prin care acordă o reducere de preţ de 10% aferentă livrării intracomunitare care a generat achiziţia intracomunitară de bunuri la societatea A din România. Societatea A are obligaţia să ajusteze baza de impozitare a achiziţiei intracomunitare cu sumele calculate astfel:

1.000 euro x 10% x 4,41 lei/euro x 24% = 105,84 lei 5.000 euro x 10% x 4,45 lei/euro x 9% = 200,25 lei.42

Alte aspecte reglementate de HG 367/2015


n Pct. 4 alin. (5) Se consideră, conform alin. (1), în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic și organizatoric persoanele impozabile al căror capital este deținut direct sau indirect în proporție de mai mult de 50% de către aceeași asociați. Termenul asociați include și acționarii, conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Îndeplinirea acestei condiții se dovedește prin certificatul constatator eliberat de către Registrul Comerțului și/sau, după caz, alte documente justificative.43

Alte aspecte reglementate de HG 367/2015


Pct. 23 alin. (21) - Bacșișul definit la art. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care rămâne la dispoziția operatorului economic, respectiv nu se distribuie salariaților, este supus cotei standard de TVA de 24%, în cazul operatorilor economici înregistrați în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Taxa se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite.“44

Alte aspecte reglementate de HG 367/2015


Pct. 23 alin. (6) Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistică cu funcțiune de cazare, prevăzute la art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare. În cazul cazării cu demipensiune, cu pensiune completă sau cu “all inclusive”, astfel cum sunt definite la art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, cota redusă de TVA se aplică asupra prețului total al cazării, care poate include și băuturi alcoolice. Orice persoană care acționează în condițiile prevăzute la pct. 7 alin. (1) sau care intermediază astfel de operațiuni în nume propriu, dar în contul altei persoane, potrivit art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 9% a taxei, cu excepția situațiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special de taxă pentru agenții de turism, prevăzut la art. 1521 din Codul fiscal.”
45

Scutiri pentru misiuni, organisme, forțe SUA

n      S-a simplificat procedura prin care prestatorii acordă scutirea directă de TVA pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile destinate uzului oficial al misiunilor diplomatice/oficiilor consulare și al personalului acestora;

n      S-au corelat prevederile ordinului cu dispozițiile

Codului fiscal privind bonurile fiscale care sunt considerate facturi simplificate (a căror valoare ≤

100 Euro)
46

Scutiri pentru misiuni, organisme, forțe SUA

n S-au definit:

-          noțiunea de contractant al forțelor SUA – orice entitate care livrează bunuri sau prestează servicii către forţele SUA, inclusiv companii, corporaţii, întreprinderi şi subcontractanţi;

-          noțiunea de personal civil - componenta civilă prevăzută la art. I alin. (1) din Acordul ratificat prin Legea nr. 260/2002

§       S-au efectuat modificări de ordin tehnic ca urmare a reorganizării ANAF47

Baza de impozitare a TVA
n      Decizia Cfc nr. 6/2014 modifică Decizia 2/2011

n      Decizia Cfc nr. 2/2011 prevedea că pentru livrările taxabile de construcții și de terenuri, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcție de voința părților rezultată din contracte sau alte mijloace de probă administrate conform Codului de procedură fiscală, după cum urmează:

a) prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livrării în cazul în care rezultă că:

1.     părțile au convenit că TVA nu este inclusă în contravaloarea livrării; sau

2.     părțile nu au convenit nimic cu privire la TVA;

b)     prin aplicarea procedeului sutei mărite în cazul în care rezultă că părțile au convenit că TVA este inclusă în contravaloarea livrării.

48

Baza de impozitare a TVA

n      Hotărârea CJUE în cauzele conexate C-249/12 și C-250/12 (7 noiembrie 2013)

n      Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în special articolele 73 și 78 din aceasta, trebuie interpretată în sensul că, atunci când prețul unui bun a fost stabilit de părți fără nicio mențiune cu privire la taxa pe valoarea adăugată, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată datorate pentru operațiunea supusă taxei, prețul convenit trebuie considerat,

în cazul în care furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată solicitată de administrația fiscală, ca incluzând deja taxa pe valoarea adăugată.


49

Baza de impozitare a TVA

n      Decizia Cfc 6/2014 prevede că pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, taxa pe valoarea adăugată colectată aferentă se determină în funcție de voința părților rezultată din contracte sau alte mijloace de probă administrate, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

-    se aplică cota legală de TVA la contravaloarea livrării/prestării în cazul în care rezultă că părțile au convenit ca TVA nu este inclusă în contravaloarea livrării;

-    când părțile au convenit că TVA este inclusă în contravaloarea

livrării/prestării, taxa pe valoarea adăugată se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite;Continuarea pe slide-ul următor.50

Baza de impozitare a TVA

- atunci când prețul unui bun/serviciu a fost stabilit de părți fără nicio mențiune cu privire la taxa pe valoarea adăugată, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată datorate pentru operațiunea supusă taxei, prețul convenit trebuie considerat, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată solicitată de administrația fiscală, ca incluzând deja taxa pe valoarea adăugată. În acest caz, taxa pe valoarea adăugată se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite.

§Prin taxa pe valoarea adăugată solicitată de administrația fiscală se înțelege taxa care ar fi trebuit colectată pentru operațiunea respectivă.

§Poate fi acceptată ca mijloc de probă a faptului că furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată inclusiv o declarație pe propria răspundere a acestuia.51

MOSS (mini one stop shop)n      MOSS – mini ghiseul unic – măsură de simplificare pentru înregistrare și plata TVA

n      Începând cu 1 ianuarie 2015 s-au schimbat regulile referitoare la locul prestării din punct de vedere al TVA pentru serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniune către beneficiari - persoane neimpozabile din Uniune.

n      Locul prestării se consideră locul unde beneficiarul este stabilit,

îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită, în cazul în care aceste servicii sunt prestate către o persoană neimpozabilă.Art. 133 alin.(5) lit. h) din Cf (OG 8/2014)52

MOSS


n      Schimbarea locului prestării pentru serviciile electronice, de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune este ultima măsură inclusă în Directiva 2008/8/CE.

Ø      Primele măsuri au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010

Ø      La 1 ian. 2011 s-a modificat locul prestării pentru serviciile culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale,de divertisment, târguri, expoziții

Ø      La 1 ian. 2013 s-a modificat locul prestării pentru

închirierea pe termen lung a mijloacelor de transport către persoane neimpozabile53

MOSS

n      Servicii furnizate pe cale electronică (servicii electronice) sunt: furnizarea şi conceperea de site-uri informatice, mentenanţa la distanţă a programelor şi echipamentelor, furnizarea de programe informatice - software - şi actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte şi de informaţii şi punerea la dispoziţie de baze de date, furnizarea de muzică, de filme şi de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea şi difuzarea de emisiuni şi evenimente politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice, de divertisment şi furnizarea de servicii de învăţământ la distanţă.

n      Atunci când furnizorul de servicii şi clientul său comunică prin curier electronic, aceasta nu înseamnă în sine că serviciul furnizat este un serviciu electronic.

Art. 1251 alin.(1) pct. 26 din Cf

54

MOSS
n      Serviciile prestate pe cale electronică prevăzute în

Directiva 2006/112/CE includ serviciile

Ø      furnizate pe internet sau printr-o reţea electronică

Ø      a căror natură determină prestarea lor automată,

Ø      care implică intervenţie umană minimă,

Ø      şi imposibil de realizat în absenţa tehnologiei informaţiei.

Art. 7 din Regulamentul 282/201155

MOSS


n      Servicii de telecomunicaţii sunt serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea şi recepţia de semnale, înscrisuri, imagini şi sunete sau informaţii de orice natură, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recepţii. Serviciile de telecomunicaţii cuprind, de asemenea, şi furnizarea accesului la reţeaua mondială de informaţii.

Art. 1251 alin.(1) pct. 261 din Cf
56

MOSS

n      Servicii de radiodifuziune şi televiziune sunt serviciile prevăzute la art. 6b alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.

282/2011 în ceea ce priveşte locul prestării serviciilor, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013.

Art. 1251 alin.(1) pct. 262 din Cf
n      Conform art. 6b alin. (1) din Regulament serviciile de radiodifuziune

şi televiziune cuprind servicii constând în furnizarea de conţinut audio şi audiovizual, cum ar fi programele de radio şi televiziune furnizate către publicul larg prin reţele de comunicaţii de către un furnizor de servicii media şi sub responsabilitatea editorială a acestuia, pentru audiţie sau vizionare simultană pe baza unei grile de programe.57

MOSS


n      Locul prestării pentru serviciile B2B, serviciile electronice, de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune este locul unde este:

n      Cabina telefonică

n      Punctul de acces la internet fără fir (wi-fi hot spot), internet cafe, restaurant, holul unui hotel
Art. 24a din Regulamentul 282/2011 (modificat prin Regulamentul 1042/2013)58

MOSS
n      Pentru serviciile electronice, de telecomunicații, radiodifuziune și televiziune prestate către o persoană neimpozabilă, locul prestării este:

Ø      Locul unde este instalată linia telefonică fixă

Ø      Țara identificată prin codul mobil de țară al cartelei SIM

Ø      Locul unde este situat decodorul sau în care este trimisă cartela de vizionare

Ø      locul identificat de prestator prin intermediul a două elemente de probă care nu sunt contradictorii, în alte cazuri decât primele trei

Art. 24b din Regulamentul 282/2011 (modificat prin Regulamentul 1042/2013)59

MOSS

n  Elemente de probă:
Ø      adresa de facturare a clientului;

Ø      adresa IP (protocol de internet) a dispozitivului utilizat de către client sau orice altă metodă de geolocalizare;

Ø      detaliile bancare, precum locaţia în care se află contul bancar utilizat pentru plată sau adresa de facturare a clientului cunoscută de banca în cauză;

Ø      codul mobil de ţară stocat pe cartela SIM utilizată de client;

Ø      locul instalării liniei telefonice fixe a clientului prin care serviciul este prestat acestuia;

Ø      (alte informaţii relevante din punct de vedere comercial.

Art. 24f din Regulamentul 282/2011 (modificat prin Regulamentul 1042/2013)
60

MOSS


n      Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite în UE care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile s-a extins și asupra serviciilor de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune

n      Declarația specială de TVA nu se mai întocmește în lei, ci în euro.

art. 1524 din Cf
61

MOSS

n      A fost implementat Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum (Regimul UE)

art. 1525 din CfScopul implemetării acestui regim este acela de a simplifica sarcinile administrative ale prestatorilor care, în lipsa acestui regim, ar fi obligați să se înregistreze în scopuri de TVA în toate statele membre în care prestează servicii de tipul celor prevăzute mai sus.
62

MOSS


n      Stat membru de consum înseamnă statul membru în care are loc prestarea de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, conform art. 133 alin. (5) lit. h) din Cf.

n      Regimul special se poate aplica numai în situația în care prestatorul nu este stabilit în statul de consum.

63

MOSSn      România este stat membru de înregistrare pentru Regimul UE, în cazul:

Ø      persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în România

Ø      persoanei impozabile care nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană și care dispune de un sediu fix în România

Ø      persoana impozabilă care nu are sediul activităţii economice în Uniunea Europeană, dar dispune de mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, în cazul în care are un sediu fix în România

şi alege România ca stat membru de înregistrare.
64

MOSS
n      În cazul în care România este statul membru de

înregistrare, persoana impozabilă respectivă trebuie să depună în format electronic o declaraţie de începere a activităţii sale supuse regimului special la organul fiscal competent.

n      Pentru operaţiunile impozabile efectuate în condiţiile Regimului UE, persoana impozabilă utilizează doar codul de înregistrare în scopuri de TVA alocat de statul membru de înregistrare, respectiv în cazul României, codul de înregistrare atribuit conform art. 153.


65

MOSS


n      Persoana impozabilă care utilizează Regimul UE trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA (un decont special de TVA), potrivit modelului stabilit de Regulamentul nr. 815/2012, în termen de 20 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic și să plătească taxa aferentă până la data la care are obligaţia depunerii declaraţiei speciale. Declarația se depune și dacă nu au fost prestate serviciile vizate de regim în trimestrul respectiv.

n      Declarația se întocmește în euro. Plata se face tot în euro.66

MOSS

1) O persoană fizică din România descarcă pe telefonul său mobil o aplicație de la un furnizor din UK.

Compania din UK percepe beneficiarului TVA din România (24%). Se poate aplica regimul special (regimul UE).2) O societate care are sediul activității economice și este înregistrată în scopuri de TVA în România vinde jocuri online către persoane neimpozabile din Ungaria, Germania și Austria. Societatea din România va avea obligația de a colecta TVA corespunzător, respectiv 27% pentru clienții din Ungaria, 19% pentru cei din Germania și 20% pentru cei din Austria. Aceasta va putea aplica regimul UE.67

MOSS

3) O companie din Austria vinde un program anti-virus care poate fi descărcat prin intermediul website-ului de către companii sau de către persoane neimpozabile din Elveția.

Locul prestării este în Elveția. Serviciul este neimpozabil în UE.4) O persoană fizică din Constanța plătește unei companii din Turcia un abonament pentru accesul la un canal TV din Turcia.

Pentru serviciul prestat de compania din Turcia se datorează TVA din

România.

Compania din Turcia poate aplica regimul non UE.
68

Înregistrarea în scopuri de TVA


n      Se extinde, de la 1 februarie 2015, aplicarea criteriilor de condiționare a înregistrării și în cazul societăților care cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA de către organele fiscale şi care solicită reînregistrarea în scopuri de TVA.

n      Criteriile s-au stabilit prin OPANAF nr. 17/2015 și sunt:

Ø      persoana impozabilă nu se află în situația de la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, respectiv în situația de a nu desfășura activități economice;

Ø      asociații/administratorii/persoana impozabilă însăși nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni sau faptele prevăzute la art. 2 alin.(2) lit.a) din OG 75/2001

Ø      evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice cu drept de deducere (pe baza informațiilor din declarația 088 și a altor informații deținute de organul fiscal)
69

Înregistrarea în scopuri de TVA


n      Persoanele care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin.(1) lit.a) și c) și alin. (91) din Cf trebuie să depună concomitent cu cererea de înregistare/mențiuni (formularele 098, 010 sau 099) și declarația pe propria răspundere – formularul 088.
70

Anularea înregistrării în scopuri de

TVA

n      Se modifică prevederile referitoare la anularea înregistrării în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990.

n      Anularea se dispune dacă:

1.     administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit.

a)     din OG nr. 75/2001;

2.     asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001.

Art. 153 alin.(9) lit.c) din Cf


71

Anularea înregistrării în scopuri de

TVA

n      De la 1 februarie 2015 se anulează înregistrarea în scopuri de TVA și dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală.

art. 153 alin. (9) lit. h) din Cf

72

Anularea înregistrării în scopuri de

TVA

n      Conform OPANAF 19/2015 anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA, în baza art. 153 alin. (91) lit. h) din Cf, se efectuează dacă persoana impozabilă – societate cu sediul activității economice în România nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică, în următoarele situații:

Ø      persoanele impozabile care solicită înregistrarea ca urmare a depășirii plafonului de scutire;

Ø      persoanele impozabile care își modifică sediul social;

Ø      persoanele impozabile care își schimbă asociații si/sau administratorii.

73

Reînregistrarea în scopuri de TVA
n      În toate situațiile în care se anulează

înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin.(9) lit. a) - e) și h) din Cf, reînregistrarea se efectuează, începând cu 1 februarie 2015, numai la solicitarea persoanei impozabile, la încetarea situațiilor care au condus la anularea înregistrării.

n      Scopul: trecerea la reînregistrare prin criterii

74

Consecințele anulării înregistrării
n      Anularea înregistrării conform art. 153 alin.(9) lit. h) din Cf va determina aplicarea prevederilor art. 11 alin.(13) și (14), respectiv:

n      Persoanele cărora li s-a anulat înregistrarea nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferentă operaţiunilor taxabile desfăşurate în perioada respectivă.

n      Persoanele care achiziționează bunuri/ servicii de la cei cărora li s-a anulat înregistrarea nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate

în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

OG 4/201575

Taxarea inversă pentru livrarea de energie electrică

n      S-a prevăzut în mod clar că din punct de vedere al TVA consum neglijabil înseamnă maximum 1% din energia cumpărată.

n      Declarația privind consumul neglijabil se depune la

ANAF

-          Până pe 10 decembrie a fiecărui an – declarația este valabilă pentru toate cumpărările de energie din anul următor

-          În perioada 1 - 20 ianuarie a anului pentru cei care obțin licența de furnizare a energiei electrice în luna decembrie a anului precedent – declarația este valabilă pentru anul în care se depune.76

Taxarea inversă pentru livrarea de energie electrică

n      În anul în care cumpărătorul obţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu estimat din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv.
77

Cota redusă pentru cazare
n      Conform art. 140 alin. (2) lit. f) din Legea nr.

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.


78

Cota redusă pentru cazare

n      Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România a fost completată, prin

OUG 84/2014, cu un nou articol, art. 21, potrivit căruia:

n      Cazarea în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, poate fi de următoarele tipuri:

n      cazare fără mic dejun;

n      cazare cu mic dejun - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare şi de asigurare a micului dejun, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;

n      cazare cu demipensiune - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de asigurare a micului dejun şi a prânzului sau a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;

79

Cota redusă pentru cazare

Continuare

ncazare cu pensiune completă - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de asigurare a micului dejun, a prânzului şi a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;

ncazare cu “all inclusive” - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de asigurare a micului dejun, a prânzului, a cinei, a gustărilor dintre mese şi a oricăror altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale structurii de primire turistică, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total.


80

Cota redusă pentru cazare


n      Structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare sunt prevăzute la art. 2 lit. d) din OG 58/1998 și se referă la: hoteluri, hoteluri apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri,camere de închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice şi alte unitãţi cu funcţiuni de cazare turistica;81

Cota redusă pentru cazare

n      Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare, prevăzute la art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare.

n      Cota de 9% se aplică și în cazul refacturării costului exact al unor astfel de operațiuni în condiţiile prevăzute la pct. 19 alin. (4), cu excepţia situaţiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special de taxă pentru agenţii de turism, prevăzut la art. 1521 din Codul fiscal.

Pct. 23 alin.(6) din Nm de aplicare a Titlului VI din Cf (vezi HG 20/2015)82

Cota redusă pentru cazare

n      Agențiile de turism aplică regulile speciale stabilite la art. 1521 din Cf și pct. 63 din Nm

n      Conform pct. 63 alin. (5) din Nm “în sensul art. 1521 alin. (7) coroborat cu art. 129 alin. (2) din Codul fiscal, atunci când agenţia de turism aplică regimul normal de taxare, va refactura fiecare componentă a serviciului unic la cota taxei corespunzătoare fiecărei componente în parte. În plus, baza de impozitare a fiecărei componente facturate în regim normal de taxă va cuprinde şi marja de profit a agenţiei de turism”.

n      A se vedea si circulara http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/Circulara40146cotare dusacazarefinala04022015.pdf

83


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu